Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 22 december 2007

Er was eens iemand die zijn woning of appartement wilde binnengaan maar zijn sleutel niet kon vinden (misschien vergeten of verloren?). Na enig nadenken besefte hij, dat het niet zou helpen om de voordeur te (laten) schilderen en daarbij te kiezen voor een bepaalde kleur. Neen! Hij moest aan de sleutel zien te geraken.

Zijn probleem was nu echter, dat de sleutelbewaarders in zijn streek mensen in dienst hadden die de bewoners’ hun sleutels stalen, en verder iedereen die ernaar vroeg, of een sleutel noemde, monddood maakten door ze als dom, dwaas of misdadig af te schilderen, ze hun brood, werk en eer afnamen, en er zelfs niet voor terugdeinsden ze te vergiftigen of hoedanook “onverklaarbaar” te laten overlijden.

Is het ook hier niet zo gesteld? Als het bestolen volk, bij ons hier in het westblok, daar in het oostblok of ginds in de zogenaamde “derde wereld”, naar (inspraak in) de macht van het transnationale bedrijfsleven vraagt, naar zijn eigen bezit, of zijn aandeel in de winst terugvraagt (het resultaat toch van zijn eigen arbeid), stuit het dan niet op de door hen zelf gekozen politici (van verschillende kleuren) op media, politologen en academici, de politie en het leger, binnenlandse geheime “veiligheidsdiensten”, spionnen of op dokters en psychiaters?

En wat problematischer is: de sleutel van dit probleem, is hij niet zelf onderdeel van het probleem?

GODALLEMACHTIG! Een fabeltje?

(kleine poging tot sublimering n.a.v. de verschillende pogingen tot

publiceren van de “Open brief aan Albert II” met als minimaal resultaat

de ge(her- en her- en her-)censureerde versie in De Standaard)

Read Full Post »

Geachte Redactie,
Geachte hoofdredacteur Jürgen Oosterwaal,

In naam van de vrije meningsuiting wend ik me tot jullie blad.

U moet namelijk weten dat ik een open brief aan Albert II heb geschreven [zie
bijlage "SIRE2") en die is op 10 november aangetekend naar zijn Paleis aan de
Brederodestraat te Brussel opgestuurd en op 8 november aan De Standaard
aangeboden ter publikatie.

DS heeft acht dagen later (op 16/11/07), na me twee maal een herwerking te
hebben gevraagd, uiteindelijk slechts de eerste helft van de herwerkte versie
als "waarde redactie stuk" gepubliceerd (zie bijlage "SIRE4", let wel: wat
tussen rechte haakjes staat [...] werd weggeknipt!). 

Welnu, het is altijd interessant om te zien wàt er NIET doorkomt. Dat is hier:

1e:
Mijn waarschuwing dat ("Men" n.l.) het multinationaal bedrijfsleven (en voor
hen politici, en pers) de bevolking wijs maakt dat zij door hun mens- en
milieuvernietigende concurrentie en „profilering“ de welvaart van de burger
vergroten, terwijl zij eigenlijk de werknemers, hier en in de zogenaamde "derde
wereld" uitbuiten.

2e:
Dat om de astronomische winsten ter beschikking te stellen van de werknemers
waardoor de sociale zekerheid, de tewerkstelling de pensioenen betaalbaar
worden, de ondernemingen, en dus ook de politici, onder democratische controle
gebracht moeten worden van de burgers ten behoeve van het algemeen belang.
Hierbij waarschuw ik dat dit niet vanzelf zal gaan, wat iedereen inmiddels wel
weet.

3e:
Mijn "kerstboodschap", de oproep tot vredig samenwerken i.p.v. te concurreren
van alle mensen (van goede "kerstwil"). We zijn namelijk het mondiaal
concurreren, vechten en presteren ècht beu. Mijn oproep aan de Sire om met ons
de solidariteit te redden: het "eigen volk" smeekt om eten, verwarming, vrede,
"proper" werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek
als religieus en politiek. 

Beste HUMO,
Deze elementen zal ik dus elders moeten zien te publiceren of te communiceren,
omdat ze de schaar van de selectie van DS niet hebben overleefd.
Maar ja het medium dicteert de ingekrompenheid van de (on-)vrije meningsuiting,
nietwaar? Dit kan men leren in de studierichting Communicatiewetenschappen,
waar ik jarenlang in de Ufsia/UA o.a. het vak Communicatiepsychologie doceerde.

Ik leg u deze "gecensureerde" elementen voor en u kunt er creatief over
beschikken en ze publiceren als ingezonden tekst (brief), maar wel niet dan na
mij de te-publiceren-versie voor te leggen (via mail), of toch mij voldoende
zicht te hebben gegeven op uw creativiteit in deze.

Met vriendelijke groet van een trouwe HUMO-lezer,

Em.prof.dr.Henk J.C.Wijffels (UA)


P.S.
Mijn frustratie hieromtrent heb ik gesublimeerd in een fabeltje dat ik u ter
overweging (als u wilt ook ter publikatie) meegeef (zie Fabeltje 2). Het sluit
aan bij het (wat poëtische) einde van mijn brief aan de koning, waar ik verwijs
naar het verhaal "Repelsteeltje" van de gebroeders Grimm, over de macht van het
benoemen van (boosaardige) mensen. Maar het sluit ook aan bij element 2
(hierboven) waar ik vermeld dat het raken aan de macht (het te democratiseren)
op grote en bonte (zie het fabeltje zelf) weerstanden stoot.

Read Full Post »

“Sire,

Sta mij toe iets te vertolken van wat ik denk dat er onder Uw volk leeft. Gezien het feit dat het stilaan duidelijk wordt dat onze politici geen oplossing kunnen vinden voor de huidige politieke crisis, denk ik dat ik een voorstel kan doen om hieruit te geraken. Gelieve de politici naar huis te sturen en een grondwetgevende vergadering (een Constituante) bijeen te roepen, volgens door de wet daarvoor voorziene regels. Laat 300 mensen verkiezen, waarbij iedereen verkiesbaar is die aan volgende voorwaarden voldoet: zij/hij woont in België en levert een bijdrage aan ons bruto nationaal welzijn,

heeft de leeftijd van kiesgerechtigde bereikt en beschikt over 30 handtekeningen van burgers die haar of hem voordragen. Deze vergadering krijgt als opdracht het hertekenen van onze instellingen en de politieke besluitvorming, het herschrijven van de grondwet en het indelen van het land in regio´s met bepaling van bevoegdheden. De vergadering is soeverein en wordt voorgezeten door de koning of diens afgevaardigde.

Er zij twee redenen om dit te doen. Ten eerste, omdat de huidige politici er niet in slagen een nieuwe regering samen te stellen. Ten tweede, omdat zij te veel een beleid voorstaan dat de belangen dient van de transnationale bedrijven. Deze kennen echter geen democratische controle, noch door hun eigen werknemers, noch door de regeringen van de landen waarin zij werkzaam zijn. Deze organisaties, en dus ook de politici die deze grote werkgevers ter wille zijn, hebben niet het algemeen belang op het oog. Zij hebben namelijk als eerste doel zo veel mogerlijk, en steeds meer winst te maken voor privé-personen (hun aandeelhouders). Men maakt de bevolking wijs dat zij door hun mens- en milieuvernietigende concurrentie en „profilering” de welvaart van de burger vergroten, terwijl zij eigenlijk de werknemers, hier en in de zogenaamde “derde wereld” uitbuiten. België zou zich juist onafhankelijker moeten opstellen tegenover die internationale bedrijven en hun lobbygroepen, en bewerken dat hun astronomische winsten ten goede komen van degenen die ervoor werken: de werknemers. Dan zijn de sociale zekerheid, de tewerkstelling en de pensioenen direct betaalbaar. Dit gaat slechts door de ondernemingen, en dus ook de politici, onder democratische controle te brengen van de burgers ten behoeve van het algemeen belang. Dit zal niet vanzelf gaan, dat weet iedereen.

Laat voortaan samenwerking voorrang krijgen op concurrentie of profilering, dat voortaan de jongeren voor de ouderen zorgen en de ouderen voor de jongeren, dat zo ook de rijken en de armen, de blanken en de kleurlingen, Walen en Vlamingen, mannen en vrouwen, christenen, islamieten en joden – iedereen dus – voor elkaar zorgen in de te bouwen woning van een sociaal Europa. We zijn het mondiaal concurreren, vechten en presteren ècht beu. Redt met ons de solidariteit. Sire, neem terug het heft (en scepter) in handen, dien uw volk dat smeekt om eten, verwarming, vrede, “proper” werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek als religieus en politiek.

We weten dat ook dit mensenwerk zal worden, maar een Constituante is tenminste geen duivelswerk. Ook hierbij zullen de belangen van de partijpolitiek, de transnationale bedrijven, en de lichtgelovigheid en onverschilligheid der burgers hun invloed blijven doen gelden. Maar het is wel een fundamenteel democratische poging om hieraan redelijke grenzen te stellen.

Antwerpen 12 november 2007

Em. prof.dr. H.J.C. Wijffels (UA)

Universiteit Antwerpen

[N.B. Dit is een ingekorte versie van de op 10/11/07 aan Albert II toegezonden brief – zie eerder bericht op deze weblog, aanpassingen gebeurden op aanvraag van een aanvankelijk weigerachtige De Standaard.]

Read Full Post »

Enkele links voor mensen die zich ietsje dieper willen graven i.v.m. de Constituante zoals die in Ecuador georganiseerd werd…

Ecuador doet het

het volk aan het woord: weblogs over de ‘asamblea constituyente’:

Asamblea Constituyente Ecuador – La Asamblea desde el punto de vista de un ciudadano ecuatoriano que desea aportar con ideas y reflexiones relacionadas con este tema, en busca de una verdadera reforma constitucional que beneficie a todos los ecuatorianos.

http://www.ecuadorconstituyente.net/

http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/

constituyente

YouTube en Yahoo Video als democratisch vehikel van de kandidaatsverkiezingen voor de Constituante:

http://www.youtube.com/results?search_query=Asamblea+Constituyente&search=Search

een voorbeeldje:


http://es.youtube.com/watch?v=xQW80r5FtRs

Yahoo Video:

http://telemundo.video.yahoo.com/video/play?vid=1051445&fr=

presidente correa

Read Full Post »